Představení školy

 • MŠ byla otevřena na podzim roku 1975
 • Budova mateřské školy je dvoupodlažní v nové zástavbě Městského obvodu Ostrava-Poruba
 • V přízemí a v prvním patře objektu se nacházejí třídy pro hry a činnosti dětí s příslušenstvím a kuchyńkami pro výdej stravy
 • Školní zahrada je prostorově rozlehlá, výhodou jsou vzrostlé stromy, které poskytují dostatek stínu v letním období
 • Vybavena je dřevěnými průlezkami a houpadly, každá třída má své pískoviště
 • Prostory školní zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity
 • Naše škola je složena ze tří pracovišť. Ředitelství a čtyři třídy jsou v samostatné budově na ulici O. Synka. Další čtyři třídy v budově na ulici L. Podéště a dvě třídy jsou v jedné polovině budovy na ulici O. Jeremiáše.

Předškolní vzdělávání

 • Od školního roku 2001 – 2002 pracuje mateřská škola podle programu „Začít spolu“, který vytváří podmínky a základy pro budování postojů, znalostí a dovedností důležitých pro člověka
 • Výchovně vzdělávací program „Začít spolu“ je založen na přesvědčení, že se děti nejlépe vyvíjejí, věnují-li se své činnosti, hře, celým srdcem
 • Kurikulum respektuje vlastní volbu dítěte, podporuje komunikaci a kooperaci s ostatními dětmi i dospělými v daném prostředí
 • Dětem poskytujeme dost času na zkoumání prostředí, příležitost k výuce různými cestami, učit se individuálně, vybírat si činnosti a hlavně být v bezpečí
 • Vzdělávací práce je koncipována tak, aby vyhovovala zvláštním individuálním potřebám dětí
 • Dostatek časového prostoru, pomůcek a nabízených aktivit podporuje u dětí harmonický rozvoj osobnosti a vytváření vlastních postojů
 • Výchovně vzdělávací program je plánován v časově neomezených tematických celcích, činnosti jsou organizovány s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí
 • Využitím počítačového koutku se děti seznamují s výukovými programy, které navazují na témata v daném měsíci
 • Uvolněný režim dne, svobodné rozhodování o činnostech a zájmech přináší dětem pocit bezpečí, jistoty a důvěry
 • Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené

Personální obsazení školy

Ředitelka:

 • Pavla Kučerová

Vedoucí učitelka:

 • Hana Nováková

Učitelky:

 • Světlana Habudová
 • Janetta Hastíková
 • Zuzana Staňková
 • Michaela Slováková
 • Gabriela Glajcová
 • Martina Maternová
 • Mgr. Dagmar Koběrská

Školní jídelna

Provoz školní jídelny se řídí podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 121 odst. 2 školského zákona, dále pak vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vyhláškou č. 94/2006 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. V oblasti stravování se vedoucí školní kuchyně snaží o neustálé zpestřování jídelníčku ovocem a zeleninou, o to aby děti dostávaly racionální pečivo, nápoje obohacené vitamíny, o časté zařazování mléčných výrobků apod. Rodiče mají možnost přihlásit dítě jen k částečnému stravování.


Vedoucí školní jídelny:

 • Eva Pihíková


Kuchařky:

 • Martina Šípková

Pracovnice provozu školní jídelny:

 • Jarmila Švrčková, Radomíra Vraspírová

Správní zaměstnanci:

 • Lenka Korabečná
 • Lenka Hrubá

Účetní:

 • Eva Rychlá